סימניות

משחק Rush טפשמ באינטרנט

                                  Trial Rush קחשמ

Rush טפשמ (Trial Rush ):

.יתרקויה ץורמב ףתתשהל ידכ םדקומה בוביסה תא םלשה .תוררחסמה תודיריו תוילע לע רבגתהל ,םיבוטה עונפואב הגיהנ ירושיכ תא תוארהל ךירצ .םתוא השוע אל ,הנואת ליבות הלקה תועטה .םהיתחתמ אצמנ אלו ,םילגלגה לע ראשיהל תוסנלו םיצח להנ .גלשומ ליגר םיספסוחמ םירה ,רבדמה לוחב :םידקומ השולשב ךל
" "