סימניות

משחק Rush Rail באינטרנט

                                  Rail Rush קחשמ

Rush Rail (Rail Rush ):

.םירופמס םלענ תבכרה וק לש םימוחתה לכב ,עיתפמ ןפואב .ארונ ןוסאל ליבוהל לוכי הזו ,הקספה ילב עונל תובכר .תבכרב העונת לש םמולש תא חיטבהל ידכ אלמ תחקל ךירצ התא .רעתסמ רטק לש ףאל תחתמ קומחל ןמז ול שיו ולש תוריהמה תא לידגי הז ,רבכעה םע וילע .ןורשכ תילמיסקמ בל תמושת ךירצ התאש המ לכ
" "