סימניות

משחק Frogger תציפק באינטרנט

                                  Frogger Jump קחשמ

Frogger תציפק (Frogger Jump ):

.רושק הז לבא ,הז תא בהוא אל םיעדרפצה תא ריכהל ,םירחא תומוקמ תוארל התצר איה ,תי .םילושכמ לעמ ץופקל הל רוזעת התאו ,עסמל האצי הצימא הרוביג .תישארה תומדה לש וייח תא ליצהל ידכ רהזיהל ךירצ התא לבא ,תינועבצ היוול uvyazhut .םינכוסמ תומוקממ תוענמיה ,ץופקל קוניתה תמירג ,רבכעה םע ךשמה
" "