סימניות

משחק Minions טקשה​​ סונייקואה תא תוצחל באינטרנט

                                  Minions Go Across The Pacific Ocean קחשמ

Minions טקשה​​ סונייקואה תא תוצחל (Minions Go Across The Pacific Ocean ):

.םייחל ותוא איבהל ול רוזעת התאו טקשה​​ סונייקואה לעמ ץופקל - ףרוטמ ןויער עיפוה ף .םדקתהלו ץופקל ןופיס ץע טיישו םייאה שמתשה .האצותה תא רפשל לוכי דימת התאו וראשיי םיפקשמה לבא ,בוש ליחתהל ךרטצי ביתנה ,pro
" "