סימניות

משחק לגר חומ באינטרנט

                                  Foot Brain קחשמ

לגר חומ (Foot Brain ):

.יבמוז םינקחשה ןיב שרגמה לע קחשמ רוביגה ובש ,המודמ תואיצמו ,ער םולח אל הז .םד תואמצ תוצלפמ לש םחומ תא ךשומ אוהו ,רודכ םוקמב תומד ידיב .םייתסהל ךירצ אל קחשמה ,המידקו ,הדשה ךותמ אל לבא ,םהמ חורבל .ןקחשה לש העונתה תא ץיאהלו חוכ םינתונ םה ,היגרנא תואקשמ לש תויחפ ףוסאל
" "