סימניות

משחק Jolly Jong םיבלכ באינטרנט

                                  Jolly Jong Dogs קחשמ

Jolly Jong םיבלכ

Jolly Jong Dogs

?םירוי וא םיליגרה דייקרא יקחשמ קחשל תסאמנ התאש וא ,םיקחשמ גנו ינימ לכ קחשל רבכ ?אל ,ירותסמו קחורמ והשמ שיגרהל הצור ינא ?ןבדבודה תחירפ תא חירהל הצור ינא ?יארומס תויהל וא יטביט ריזנ ראשיהל ידכ ?רפסמ תעכ אצמנ וניא רשא ,ךלש דמחמה תייח םע ןמז זבזבל הצור התא םאה .ךליבשב אוה הזה קחשמה ,הרקמ לכב .םיסיטרכה לע םיראותמ ובש ,םהלש קיחצמה ףוצרפה תונהיל טושפ וא םיבלכ לש םיבר םיגו .םילק םייחרזמ הקיסומ ירוג םע האלמ רשא ,היסא תוברת ךותל לולצל רוזעל םיבלכ :Joll .םיראותמ םה ובש םצעה תא ריסהלו שרגמה לע םיבלכ לש הנומתה תינמז וב תופצל ידכ םיר .ונלש םינטקה םיחאה רוזעי הזו גנו לש לזאפה לכ תא ףוסאל רויס 21 תא רובעל ךירצ הת .תרכשמ המורא היסא ךותל לולצל בורקבו םיבלכ Jolly Jong ךופהל ,ויתובשחמ תא ףסא ,ן .האלה ךישמהלו םצעה ותוא תא אוצמל :דואמ םיטושפ םה קחשמה יקוח .לדוגב לדגי ,הנומת םע םיבלכ לש תומצעהמ תורצונ רשא ,השדח המרל תויומדה לכ ףולח ם .הלש סרטניא לש חתנה קחשמ תא ךפוהש המ רתויו רתוי היהא הנומת ןימ .בורקה ןמזב םמעתשמ התא Jolly Jong קחשמה ןכל .בל תמושתו ןויגיהה לע רתויב םיבוטה םיקחשמה דחא גנו ורכיזו .ןופלטהמ ונלש רתאל ךלוה ידי לספס לע קראפב םיבשוי םתס וא ,רקבל וא התיבה ךרדבו ,
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more