סימניות

משחק גירג ןוצר קחשל ואוב באינטרנט

                                  Let will grigg play קחשמ

גירג ןוצר קחשל ואוב (Let will grigg play ):

.דבל לגרודכ קחשמב םירחא םיעודי םינגנו ,לייב' תראג תוכהל גירג ליוו דנלריא ןופצ .רינרוטה לש חצנמה תויהל םירורפג המכ חצנל ,םיעטמ םינורמת עצבל ,םיבירי םירעש .רבכע - הטיעב ,הציפק / ךלהמ - םיצח
" "