סימניות

משחק Keeper EURO 2016 באינטרנט

                                  EURO Keeper 2016 קחשמ

Keeper EURO 2016 (EURO Keeper 2016 ):

.ביואה לש תויביסרגאה תופקתמה ינפמ רעשה לע ןגהל ידכ - ךלש המישמה רוחבל רשא ,תוו .רבכע תציחלב םירעשל ץוחמ תומקוממה תונומתה שולשהמ תחא רוחבל ,לוחכ גויח גומנ לזו .הצובקה לרוגל הלודג תוירחא לטנ תחת יתימא לגרודכ שרגמ ומכ שיגרת התא ,תואיצמל רש
" "