סימניות

משחק 2,016 לגרודכ תודגא באינטרנט

                                  Football Legends 2016 קחשמ

2,016 לגרודכ תודגא (Football Legends 2016 ):

.תוקזחה תוצובקה ןיב תיפוסה המאתהה תא עצבל לגרודכ לש םיבכוכה לכ תא הפסא שרגמה ל .םהיניב קבאמ תררחסמה לגרודכ תודגא תליחת דע תוכחלוםירומזמ ידי לע רבשנ להקה .םיקזח םיבירי םע םחליהל תוסנלו םינקחש תווחאלףרטצה .ביריה לשהרטמב םירעש עיקבהל תוסנלו ריהמהרגפל .ביהרמ קחשמויצירעמ תוארהל ץולחהורעושה לש ודיקפת תא ףלחה
" "