סימניות

משחק 16 טועבל לגרודכ ורוי באינטרנט

                                  Euro Football Kick 16 קחשמ

16 טועבל לגרודכ ורוי (Euro Football Kick 16 ):

.בשחמ לומ אסיכ לע החונ הבישיב וא דיינ ןופלטב לגרודכב ןנוכ .2016 ורוי ןמ תורישי ירט דחא עוצעצ ךל ונכה .ןוחצינה תא סיפדהל ךנוצרבש הדוקפה תא רחב ,ןושארה לבא ,םירזגל ויבירי םיערוק .יפוסה ךותל רובשי עודי טעמ תווצ םגש ךכ ,ןמאל לוכי התא .חצנלו םירעש .רבכעה םע ךשמה
" "