סימניות

משחק 2 תורצוא לש הנטק תונח באינטרנט

                                  Little Shop of Treasures 2 קחשמ

2 תורצוא לש הנטק תונח (Little Shop of Treasures 2 ):

.Huntingdon תחתפנ םירצומ לש בחר ןווגמ םע השדח הפי תונח .שדח והשמ ךמצעל תונקלו ותוא רקבל וטילחה םיימוקמה םיבשותה לכ .הבוט הרטמ ךלי ףסכה יכ ,רשפאה לככ בר ףסכ חיוורהל תוחוקלה לכ לש םיכרצה לע תונעל .רבד םוש ספספל אל רהזיהל זא דואמ השק היהי הנוקה ידי לע תעצומה המישרה יפל םיפדמ
" "