סימניות

משחק גלש רודכ תופולא באינטרנט

                                  Snowball Champions קחשמ

גלש רודכ תופולא (Snowball Champions ):

.גלשומ םוחתב םיבירי םע םחליי ימ ,ורחב תונבו םינב .םיסונמו םיזירז םינקחש ועזג ותפלחהו ,דוקיפה הנבמ תא יתועמשמ ןפואב גרדשל םג ומכ .רבכעה םע ךשמה
" "