סימניות

משחק Rush קותמ ןוביבד באינטרנט

                                  Raccoon Sweet Rush קחשמ

Rush קותמ ןוביבד (Raccoon Sweet Rush ):

.ויפ ךותל רשי םתוא שיגהל םא לכה םיקותמ םיגגוזמ םילגלג ףורטל ןכומ אוה ,הלדג הנמ .ולבקתהש תונתמה םע חמשי ןקקל ןוביבד ,היינגפוס סופתל קתממ לש ביתנה םא ,םירחא םי .רבכעה םע ךשמה
" "