סימניות

משחק רצוא םי באינטרנט

                                  Sea Treasure קחשמ

רצוא םי (Sea Treasure ):

.תורצוא דייצ ,ריעצ ןללוצ םע דחי ,םיה תיעקרק לא לולצל .רתוול אל םג ,בהז תואלמ תודיש לקתנ התא םא לבא ,תולודג םינינפ ףוסאל הצור אוה .םיה לש םירחא םיבשותו םי יבכוכ ,םיזגפ םיסוכמ םה לבא ,םירקי םיזגפ תחונמל םילולס .לולסמה יפוא תא הקנמו םיטנמלא םיהז רתוי וא השולש לש תוצובק לע רבכעה לע ץחל ,הר
" "