סימניות

משחק םיירותסמ םיטאריפ יטישכת באינטרנט

                                  Mysterious Pirate Jewels קחשמ

םיירותסמ םיטאריפ יטישכת (Mysterious Pirate Jewels ):

.םיב וגילפהש תוניפסמ ובנגנש ולגנ אלש תורצוא ילעב ויה םהמ םיבר - .םהל םיכיישה תורקי םינבא לש תודוסה תא רותפלו רוקחל םיכירצ ונחנא .םיהז םיטירפ השולשב םתוא רדסל םיכירצ ונחנא .םיסונובו תודוקנ הברה לבקנ ,ידמל הכורא איה הרדסה םא .רדהנ ןמז יל שי טושפו ,ךלש תולוכיה תא רפשל ,דחא דחא ,תוניינעמ תו
" "