סימניות

משחק וברוט הלעפה :ליטס סקמ באינטרנט

                                  Max Steel: Turbo Run קחשמ

וברוט הלעפה :ליטס סקמ (Max Steel: Turbo Run ):

.וברוט תולוכי םע רוביג תויהלו רבייס תפילח שובל ליגר רוחב .םיליגר םיינפוא שיגנ ,םימוסחמ לע רבגתהל ידכ רפוס תוריהמ חתפל ,יומידל יחרכה םיל .1,2,3 ישקמ תועצמאב הנוכמה לש תופסונ תולוכי ללוכ ,ךרוצה תדימב ,םיציח להנ .תועתפה הפצמ ,םינוניגל אל םידגנתמה
" "