סימניות

משחק םחל רוב באינטרנט

                                  Bread Pit קחשמ

םחל רוב (Bread Pit):

.ולרוגמ טלמיהל תירשפא ךרד לכב הסנמ אוהו והשימ לש ןטבל סנכיהל ןוצ .טסוטל חתנה תא ךופהל ולכות ןהב םיכרד איצמהל .ךלש המישמה תא םילשהל ידכ שרדנש המ לכ השעו םייולתה םיפדמה תא ץפי .בכרומה קחשמה לש אבה בלשל ץופקל לכותו תיתימא החלצה ךל איבת קחשמב
" "