סימניות

משחק זעמ התא ךיא באינטרנט

                                  How Dare You קחשמ

זעמ התא ךיא (How Dare You):

.תומצעמ חוכ לעב רזומ רוציל ותוא ךפהש רזייח שגפ ליגר חצרא .לופיל םיטירואטמל םורגלו םודאה רותפכה לע ץוחלל ךירצ קר אוה ךכ םש .ולש םדוקה הארמה תא ריזחיש ידכ ןכסמה תא ליצהל םכילע
" "