סימניות

משחק וגופ חדקא וגופ באינטרנט

                                  Pogo Gun Pogo קחשמ

וגופ חדקא וגופ (Pogo Gun Pogo):

.יופצ יתלב אוה שיבכה םא דחוימב ,ההז הבוגת תשרוד הריהמ הציר .הליענ לוטיב רחאל רוחבל ןתינ רשא ,תורוע רסירת השולש אוצמל ולכות וגופ חדקא Pogo .רתויב םייופצ יתלבה םיטירפה תאו לוסלס רובע הסיבכ תנוכמ ,לולבש ,תינוכמ :םהיניב .גגה לעמ םימוסחמהו ,תיקנע תוריהמה .הז לעמ הציפק ידי לע לושכמה תוריהמב ביגהל ץר לע ץחל .םישדח םיוות השיגה תא חותפל ידכ םיצוחנ ויהי םה ,תועבטמ ףוסאל וסנ .איש רידגהלו ךמצע תא חיכוהל תונמדזה ךל שי ,רטמ 2000 עיגהל וחילצה םישנא דואמ טע
" "