סימניות

משחק ץוציפה שחנ באינטרנט

                                  Snake Blast קחשמ

ץוציפה שחנ (Snake Blast):

.שחנ ומכ םלועב םסרופמה קחשמה תא םירכוז ונלוכ .תינרדומה הסריגה תא הווהמה ,שחנה ץוציפה קחשל ךל עיצהל םיצור ונחנא םויה .ותוא וקחשי םירחאה םינקחשה התא דחי יכ אוה לדבהה .תומדה לש חותיפ איה ךלש תירקיעה המישמה .שרגמה ביבס עונל וב טולשל בייח התא ,לדגי הז יכ ,דואמ ןטק היהי ךלש שחנה תישאר .תורחא תוניינעמ תולוכי םג ומכ ,ךלש יפוא החימצ ןתיי רשא םינוש םיטירפ אוצמל ולכו .םתוא גורהלו םתוא ףוקתל לוכי התא םירחא םישחנ השיגפ רחאל
" "