סימניות

משחק באינטרנט

                                  Elf Jumping קחשמ

(Elf Jumping):

.עשורמ ףשא ידי לע ללוקמ םיפלא - םינטק רעי ירוצי .ויניע תא םוצעל ול ורשפא אלו קחשמ וליחתה םיינועבצה םיפלאהו ,ץעל תחתמ חונל בכש .לעפ אל דחא ףושיכ קר .םסקה תא ריסהל דציכ דומלל ידכ השרוחה לא אציו אצי םסוקהש דע הכיח אוה
" "