סימניות

משחק Heartbeat of Love הימדקאה הקיטנמור באינטרנט

                                  Romance Academy Heartbeat Of Love קחשמ

Heartbeat of Love הימדקאה הקיטנמור (Romance Academy Heartbeat Of Love):

.הב םיבהואמ Heartbeat of Love הימדקאה הקיטנמור רפסה יטרפה רפסה תיב ירבח לכ ןבו .הלש הללכמה לש םינבה לכ תא שובכל הטילחה איהו הל קיפסמ אל בשחנ םידהוא לש הז רפס .בלב אצמנה יכוניחה דסומה לש ירבגה יצחב תעגופו תולוחכה היניעמ הצצ תצצונ הדורו ן .דואמ הריהז תויהל הכירצ ילא לבא .היגרנאה לכ תא תחקל םג לבא ,םירבחה לכ תא תחקל קר אל איה ,ךרדה ךרואל תשגפנ המזי
" "