סימניות

משחק יטיס יקולב באינטרנט

                                  City Blocks קחשמ

יטיס יקולב (City Blocks ):

.שדח תיב םיכירצ םה לבא ,השדח החפשמ ,םידלונ םידלי ,גשגשמו חמוצ ריעה .תוזירזו ןמוימ ךרטצת הז ליבשב לבא ,רתויב תושידחה תויגולונכטה לע םיקחש ידרוג לש .הדיצה תודנדנ הקזח חורה תדיחי לבא ,ןיינב ןבא קיזחמ ןיירק .האלה ןכו ולש השדחה הפצרה לע םישל זאו ,םיוסמ םוקמב תיב לש קלח דבאל הצור התא רש .םומיסקמ תודוקנ לבקי הז לע ,רשפאה לככ המרכ םיקהל הסנ
" "