סימניות

משחק םיפרוטמ םיגהנו באינטרנט

                                  Mad Drivers קחשמ

םיפרוטמ םיגהנו (Mad Drivers):

.הפי הקיפרג רבוצו םיפרוטמ םילולעפ םע ןווקמ ץורימ 3D קחשמל םיאבה םיכורב .הקידב בצמב ןווקמ רגתא ,ריהמ :םיבצמ השולש ללוכ קחשמה .השאר הלעמל דע רינרוטב תוגרדמה הלעמב ספטלו םיילאוטריו םיבירי דגנ קחשמ התא ,לכ .םירבח םע םתוא ףתשלו ךלשמ םילולסמ תריצי .םיציח - לוהינ
" "