סימניות

משחק slacking חבטמ באינטרנט

                                  Kitchen Slacking קחשמ

slacking חבטמ

Kitchen Slacking

.עגמ ךסמ ינקתה רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,slacking Softgames חבטמה הרבחה .הרש ,הריעצ הרוחב ריכהל ךרטצנ תאז לכב .םימיעט םילכאמ לש ןווגמ תנכהב ימאל תרזוע חבטמב תוקסעתה תבהוא איה ,תודליה זאמ .םינש המכ דועב קירבמ םייסש ,ןוזמה ןוכמב הזפשוא איה ,יתרגבתהשכ .ריעה לש הפקה יתבמ דחאב תיבב הדובע האצמ איה ,ןכמ רחאל דיימ .תוחוקל לש תונמזה םע הקירבמ הרוצב דדומתהל הל רוזעל ואוב ,הדובעב הלש הנושארה תר .לשבל ליחתהל ידכ ותוא רחב ונילע תינמיה תינולחב ,לכאמה תא ןימזה חרוא םיאור ונא .םיוסמ ךיראת ותואבו ,ןוכנ הז תא השוע התא םא קודבלו ךילא ואובי ןמזה ךרואל ףשה ת .לכאמ לכ תנכהב רובע רדגומ .ךלש הדובעה תא דבאל לולע התא ,רתויב עורגה שיחרתב ,הצורמ היהי ךלש סובה םא לכה תושעל איה ךלש המישמה תאו ,לדגי תונמזהה רפסמ תא המר לכ םע יכ רוכז .םויה םיחיכשה עגמ ירישכמ לע םג אלא דיינ בשחמו ימוקמה בשחמב קר קחשמ אל קחשמהמ ת .שידא ראשנ אל דחא ןקחש בוזעי אל תניינעמ הלילעו תרדהנ הקיסומ ,אילפהל סחייל הקיפ .םירגובמל םג אלא םידליל קר אל ךושמי םיליגה לכל דעוימ הזה קחשמה ,לכה ירחא .ולש תפומה רצוי ףשה ובש ,םסק לש םוסקה םלועה לא ךילע תובוהאה לולצלו רישכמב slac .טנרטניאב קחשמה תא קחשל טושפ לוכי התא ,ןכ ומכ .םלועב םיבוטה םיפשה לש ראותב תוכזל לכות ילוא עדוי ימו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more