סימניות

משחק םיכרדב תוחיטב באינטרנט

                                  Road Safety קחשמ

םיכרדב תוחיטב

Road Safety

.םיישוח םיקחשמ תחתפמ הרבח תעודי תוחיטב השדח שגרמה קחשמ שיבכ ונינפל .שיבכה לש םיללכה תא ריכהל םיכלוה ונחנא תאז לכב .םתוא רכוז התא המכ תולגלו לעופב םהלש עדיה תא םשייל לכונ ,ןוכנ םתעמש ןכ .ישומיש היהי הזה עדיה םהבש םיבצמ המכ םישרפנ ונחנאש ינפל .תונוש תויוריהמב ץורימ תוינוכמ ןבש םיכרד המכ היהת התאש ינפל .רחא אל לש הייצח ירבעמ שי םהמ קלחב .שיבכה ךרואל םידמועש לגר יכלוה רפסמ תועצמאב וללה םילושכמה םגרתל איה ךלש המישמה .וכרד דחא םוגרת חוטב לגר יכלוה םה התאשכו שיבכה לע בטיה לכתסת .ןויצ תודוקנ היהי החלצהה לע םהמ דחא לכ רובע .תודוקנ שנוע ליטת התאו ותומי םישנא ,ךלש תועטה לבא .בוש קחשמה תא ליחתהל לכות הברה היהי םאו .ריהזו ריהז תויהל ידכ ,תובכרומב לודיגה תא לידגהלו לגר יכלוה רפסמ ,לדגת העונת ת .העונתב ותוא דימעתש ,הז לע ץחול התאו ,יוצרה ותה ותוא ריבעהל טושפ ,רבכעה םע רוב .םהילע רוזחל ידכ ךירצ התאש המ לע בושחל ךל םורגל וא ,העונת יקוח לש ךלש עדיה תא .םיליגה לכב םינקחש תא ךושמת יכ ,תשגרמ קחשמ תריוואב יד רצוי אוה - בוט לוקספ הבו .םיקחשמב תונהילו ךילע םיבוהאה םירישכמה לכ לע הזה םושייה תא דרוה .טנרטניאב תורישי קחשל םכל םיצילממ ונייה ,קחשמה לש החלצהה תאו םיללכה לע םהלש עד .ךלש קחשמה ליפורפ םינימז ויהי ךלש םיגשיהה לכו םיוסמ םושיר עצב ,ךכ םשל .החפשמ ינבו םירבח ןימזהל לוכי אל התא ,ןכ ומכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more