סימניות
.םיקחשמ העונתה יקוח םיקחשמ העונתה יקוח

.םיקחשמ העונתה יקוח םיקחשמ העונתה יקוח

.םירוהה םמצע תא קודבל עיצהלו ,העונתה יקוח םניח םיקחשמ טנרטניאב ך .בר ןמז ךשמב תינוכמב גהונ ימ רובע שיבכה לש םיללכה לש עדיה תא קוד .רוציל אל ,ריהמה שיבכה לע םינכוסמ םיבצמב םתוא קיזחהל םג םישרדנ ם .תונוש תוביסנב ומצע תא הסנמ ,קחשל לחתה .םירחא םינמיסו םירוזמר ןיא ינמז ןפואב םש רוזעל שיו ,השרומ דיקפ ת
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים העונת יקוח לפי קטגוריה:

הניחבה שיבכ יללכ :םיקחשמ העונתה יקוח

.םיקחשמ המכ רובעל הסנמ ,םיקחשמה ירצומ לש ןכותה תא וכירעי םירוהה ?תינוכמב הגיהנ לש המישמה תא יוארכ םילשהל ולכוי שיבכה םיטלשה לכ ת .לעופב הניחבה ינפל ךמצע תא קודבל ךל רוזעי ףיכ הז ,ןוישירה לע רצק .תונוח תוינוכמ ןיב ןטק חטש ךותל קיודמב םיאתהל ךיא עדוי אל ךסומה .לגר יכלוהו תורחא תוינוכמ ילעבל אלא ,םהל קר אל תויעב םיאיבמ הלא .תוינפוג תועיצפו ירמוח קזנ םימרוג ,םוריח יבצמ םירצוי םייעוצקמ אל .םניחב העונתה יקוח תחיתפ ידי לע וישכע ןומיא ליחתהל לוכי התא ,ךמצ

.םימלש ויהי םלוכ זאו ,םיאנתב קובדל םג םיבייח לגר יכלוהו םיינפוא

:רוכזל םיכירצ םלוכש רמוא הז .ירשפא יתלב אוה הידגרטל ךפוה תלוכי רסוח וא תורוב םייחב זא ,םיקחש

.רדסב היהי לכהש הווקמו רהממ טושפ אוה ילוא וא ,ומצעל םודאה רוזמרה .חוטב הארנ הז םא םג ,בצמה לע חקפל דימת .העונת רוטלומיס אוה קחשמה ,ינש דצמ יארחא השיגהו הטילשה תלגרומ 10 .רבשנ רוזמרה תא םא ,תוינוכמ תמירז לע הטילש ,רוטלוגרה ןמזב תויהל .בוצע דואמ היהי הזו ,הנואת ררועל אל ידכ םיללכה לש יפוד אלל עדי ל .תומיוסמ תומישמ עוציבב םמצע תא תוסנל לוכי ימ ןוריט םיגהנ םירועיש .רחא ןוויכב ןנוכל לבגומ חטש תינוכמה תא ךופהל ךרוצ שי ,המגודל .ךלש תינוכמה תא םישל ךירצ התא לבגומ היינח םוקמ םע הינחה שרגמב ,ם .תישומיש םג היהת תומישמה תמלשה ןכלו ,הניחבב םיחכונ חרכהב הלא תומ .הנואתל סנכיהל אל הטנס רוזעל ךירצ התא רשאכ ,דלומה גח תואקתפרה םע .םהלש ךרדה יעטק תא םיעטקמ םג םליבשבש ,םיינפוא יבכורלו לגר יכלוהל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more