סימניות

משחק תואלפה ץראב סילא באינטרנט

                                  Alice in Wonderland קחשמ

תואלפה ץראב סילא

Alice in Wonderland

.תונבו םינב לש אבה שדחה רודה תא חמשלו עיתפהל הכישממ איה ,1865 תנשב תואלפה ץראב .תואלפה ץראב סילא קחשמה תא ונרצי הלועמה רצומה לע סכמ םלשל םג ונטלחה .היבשות לכ שוגפלו תואלפנה תודגאה ץראב בוש תויהל תישארה תומדה םע דחי םכל םיעיצמ .תרשמ ק'ג הלש ןמאנה רמושה ,תואלפה ץראב סילא ידווילוה טרס תרוביג המוד עיתפמ אי .ףרוטמה ןעבוכה זירז בנרא ,הנבלה הכלמה ןונש רייש'צ לותח םע השיגפ תארקל .ילאוטריווה בחרמב שוגפל גונעת ותיאש ,ךלש םיקיתו םירבח םלוכ םה - בושח יכהו ,תוי .בנראה רוח ךותל לפונ ,רזומ ידרוסבא םוקמב עתפל שי הנטקה הדליה תא שיגרהל ךיא דומ .יונפ ןמז םוש ךל שיש רישכמ לכ לע קחשל לוכי התאו ,םיצחה ישקמ םע הרוביגה להנ .תומר הברה רבע רשאכ דחוימב ,לבח הזו ,הליחתכלמ קחשמה תא ליחתהל ךירצ התאו תומשוג .קיפסמ הברהו םלוכ תא תוארל ןמז יל היה ,םישולש - כ"הס תומר .חתפית אל אבה בלשל תלד תא ,םהידעלב ,בהז תוחתפמ תא תובגל דפקה .םירחא םינקחש לש םיגשיהה תא תוושהל ידכ טנרטניאב רינרוטה תלבטב חולשל ןתינ תואלפ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more