סימניות

משחק ןבא תפוקת באינטרנט

                                  Stone Aged קחשמ

ןבא תפוקת

Stone Aged

.שיא לש ותומד תא גיצהל הארמב המוד רתויו רתוי תויהלו ןבא ילכ הרצונ ,תיביטימירפה .ינרדומה םלועב אוצמל המודב ,ילוא ידמל תרכומ תומד דומלל לכות ובש ,םינבה ונלש יל .סעכ תינתמיאה ותשא לש ריזח תקירח ששוח ןוסח רוחב ,יסופיט הדור איהש - אוה הז .לחתאל םישדח תורוע יתחפשמה חא ןמוש ץוליח האבוהו דוצל האציו ,חאה דיל רקשמ אל או .הזה השקה הרקמב ול רוזעל לוכיש דיחיה התאו ,ולש הבוהאה ותשא לש ונוצר תא עצבל ךל .םיספו םיגוסה לכמ ולקתנ םירואזוניד הסיבה שארה לע חוורה שקמ לע הציחל ידי לעו ,ת .סעוכ גוז ןב סייפמ הלעמ הלודג העורת הז ,בהז תועבטמ לש תיקשל גייחל לכות רוביגה .תוקיר תודיב אב אוה םא ,תמעוזה ותשא לש ודי ידי לע עגפנ וא םיפרוט ינישמ תומל :ה .אובל תובר םינש ךשמב הייחמה תורוקמו ןוזמ םע םהיתוחפשמ תאו םמצע לש הכוזה יכ חיט .חא בוקעל השיאהו ,ןוזמ שפחל בייח םדאהש הדבועה תא וניש אל םיטישכתו הלמש - תרבג
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more