סימניות

משחק םיעט רזג באינטרנט

                                  Tasty Carrot קחשמ

םיעט רזג

Tasty Carrot

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא שדח שגרמ קחשמ תמיעט רזג ונינפל .בנרא - תישארה תומדה וב .ץורחו זילע ,םיענ דואמ היה אוה .ףרוח לבקל ןכומ אוה ונלש רוביגה ,היניע זורא ולש ףתרמהו וילע בוהאה םיעטה רזגה ל .ולובי לכ טעמכ בנג בנרא ןכש ,םימסק יקיזמ תיריג הלילב לבא .שיבכה לע םירזופמ תוקרי לש ןווגמ דועו קית לע רבע אוה ,עשפה תריזמ חרוב לבא .םתוא ףוסאלו רעיב רובעל ונרוביג וישכע .תודוכלמ לש ןווגמ רבגתהל ךרטצי ונלש יפואה ולש בוהאה לכאמה עיגהל היה הז יכ ,טוש .ךלש ךרדב םילושכמה תא בטיה לכתסת .ףצר יטקייבוא לווע תא רובעלו והשפיא תועט השוע התא םא ,לכה ירחא .תומי ונלש רוביגהו ,בולכ ךותב רבד לש ופוסב רחא וא רזגה עיגהל לוכי אל םג התא .ךלש הבישחה היצנגילטניאה חותיפלו קחשמה .רבכעה םע עצבתמו טושפ יד אוה לוהינ .תינמז וב ןיינעמה קחשמה לבא טושפ םיעט רזג קחשמ שי .דבלב םייבויח תושגר ךל ןתיי קחשמה לש ךילהתה לכ ךרואל ךתוא רדבל היהי הפי הקיסומ .תודיחו ןויגיה תודיח לש םלועה ךותל לולצלו בשחמה וא טלבאט ,ןופלטל רהמ םיעט רזג .טנרטניאב תורישי תשרב קחשל םג רשפא .תיתרבח תשר לכמ ךלש ןובשחל תשגל ידכ וב שמתשהל וא םומינימה םושיר םע ספוטה תא אל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more