סימניות

משחק יקופס תומוקמ באינטרנט

                                  Spooky places קחשמ

יקופס תומוקמ (Spooky places):

.ארונ םוקמ היהו ,תוקיתע תורצוא אוצמל הווקתב ,הקיתעה הריטב תחתמ הרעמב רתתסמ המ .ופע םידפרעו םדא ידלש חל ףתרמב םייחל םיררועתמ תוארל ותונרקס לע טרחתה אוה רתוי .םיפלטע םע תויושגנתה עונמל םילושכמ לעמ ץופקל ,תוחוכ אוה יכ דובעל ליחתהל ידכ ינ .רתוי רהמ עונל םיילענ ץר ,pogostiki ,תובבל ,תועבטמה תא םירת
" "