סימניות

משחק רפוס סייפס שד באינטרנט

                                  Super Spice Dash קחשמ

רפוס סייפס שד (Super Spice Dash ):

.הז תא לוכאל הצורש ימ ,םעט תרסחו םילפת ויהי הנמ ינילבת קיפסמ אל יכ ררבתה ךא ,ן .םהילא עגעגתמ אל ,בהז תוסיפ לע לפונ הז שיבכה םא ,םירתונ םינילבתו לפלפ ,חלמ שופ .רובש תויהל לולע שיבכה ,חוורה שקמ לע הציחל ידי לע ץופקל ,םיצחה להנ
" "