סימניות

משחק רדניק תציב םוט רבדמ באינטרנט

                                  Talking Tom Kinder Surprise קחשמ

רדניק תציב םוט רבדמ (Talking Tom Kinder Surprise):

Talking Tom רדניק תציב תבהוא דואמ איה. .סנ םיציבה ב לקתנ יכ םיעוצעצ ףוסאלו ןידע דלוקוש ומכ םתוא בהוא אוה .םינוש תומוקמב רדניק תציב רתתסיש דואמ לודג רפסמ םתוא לוכאל לכוי םוטש העדי הנד .תונחל הכלה Talking הל'גנא דע תיבב Kinder - העתפהה לכ תא אוצמל ידכ לותחה תרזע .ילאמינימה ןמזב תומרה לכ תא םילשהל
" "