סימניות

משחק םלשומ ויתס באינטרנט

                                  Perfect Fall קחשמ

םלשומ ויתס (Perfect Fall ):

.קחשמה לש ןפוד תאצוי דואמ הסרג ונכה ,רתוול םירהממ אל לבא ,לסרודכ קחשל םכתא םינ .רעשל היה הזש איה הרטמה תורמל ,לסב רודכה תא קורזל יתרוסמ ןפואב ךל ןיא .תיביטקודורפ היהי דרת וא ,יוצרה םוקימב אצמנ אוה רשאכ לוגעה ץפחה לע ץחל ,לסה לע .שדחמ ליחתהל לוכי דימת התא לבא ,קחשמה תא םייסל םילשוכ תונויסינ השולש
" "