סימניות

משחק תוקיחצמ תוצלפמ באינטרנט

                                  Funny monsters קחשמ

תוקיחצמ תוצלפמ (Funny monsters ):

.םינפב םיבוט לבא ,םיאנ אל םה ,גזמ בוטו תודומח תוינועבצ תוצלפמ לש םתיב ,םלועב ך .םהלש ףיכה ףרטצהל ךל עיצהלו קחשל םיבהוא םיקיחצמ םירוצי דחוימב .ףיכ uskachut םהו ,ותוא לש רתוי וא השולש לש הרדס תונבל חטשב םתוא לש שדחמ רודיס
" "