סימניות

משחק תשק בויק באינטרנט

                                  Rainbow Cube קחשמ

תשק בויק (Rainbow Cube ):

.קיפסמ ליכאהל אל התאש דע בוזעל ןווכתמ אל אוהו תינתבער תינוגסס הייבוק עיפוה םימ .םיעוביר ,םילוגיע :תוינועבצ תורוצ לעפומ אוה חרואה .היבוק ליבקמב םידדצה םיבובזו תויומדה תא עובצל ךרוצ שי ,בטיה גפסנ ןוזמה ידכ .היירפסל דע היבוקה לש הינפ תא תונשלו םיצחה ישקמב להנ .עבצ לכב שמתשהל לוכי אוה ,ץנצנמ תומד דוסיה אוה תכל ועגריה
" "