סימניות

משחק ברק יסוטמ תמיחל באינטרנט

                                  Fighting Aircraft Battle קחשמ

ברק יסוטמ תמיחל (Fighting Aircraft Battle ):

.ביואה לש יריוואה בחרמה תסייט תרידח עונמל ךירצ התא ,םחול להנ .ביואה תא ףוקתל לכות אל התא תרחא םהלש דימתמה שודיחה ירחא הסיטה ךלהמב םתוא ףוסא .ביוא תומחול תודיחי לכ סורהלו רשפאה לככ בר ןמז דמעמ קיזחהל הסנ .רבכע - לוהינ
" "