סימניות

משחק תצלפמ שדקמ באינטרנט

                                  Monster Temple קחשמ

תצלפמ שדקמ (Monster Temple ):

.םינומדקה וניתובא ידי לע ונל ורתונש םיקיתעה םינבמה לש קבדמ שופיח .תוצלפמ - םייטסטנפ םירוצי דובכל הנבנש שדקמ תיליג התא .םינפב שי המ ההות ינא ,אצמנ אל דחא ףאש הלאכ םינבמ .תודיח רותפל ,תותלד המכ חותפל ךירצ התא ,םינפה תא רוקחלו לבקל ידכ .קוריה תא אלמל ידכ ,םיהז רתוי וא שולש לש הרוש ףשוח ,םידיחפמ םינפ לש תונומת םע