סימניות

משחק Candyland לורט רפוס תואקתפרה באינטרנט

                                  Super Troll Candyland Adventures קחשמ

Candyland לורט רפוס תואקתפרה (Super Troll Candyland Adventures ):

.תועבטמ םירוזפ םיריס ידמג שי ,םיקתממה תנידמ רבעל ותוא ואשנ וילגר ,בהזה לע רפוס .קיר תופכ םע אל רוזחלו תאזה העיסנה תא תושעל החטבב ותה תרזע .תושדח תומרל רבעמל תוחתפמה תא ,לוכאל םיבוט םירבד ףוסאל ,לרטנלו םהילע ץופקל ,רו
" "