סימניות

משחק רורחשהו םיתמה באינטרנט

                                  The dropping dead קחשמ

רורחשהו םיתמה (The dropping dead ):

.דיחפמ ידלשו ,הטושפ אלו םינחנצ לפנ הנופא ומכ ,םתיאו ,ורדקתה םימשה םואתפ לבא ,ו .םצע תוצלפמ סורהל ,התיחנה תוריל םהל תתל אל ,םיחרזאל תורצ הברה ואיבי ,עקרקל עיג .רוצעל ילב הארונ התיחנ לע תוריל ךל ורשפאיי םה ,תשומחת תועיפומה תובית ץימחי לא
" "