סימניות

משחק הלעפה ריזח באינטרנט

                                  Pig Run קחשמ

הלעפה ריזח (Pig Run ):

.ליבשה דרומב הצירב תיבהמ רבכ לזא ןטקה ריזחה ,זרדזת .ךרדב הילע ןגהל תוסנל תוחפל לבא ,הז תא רוצעת אל התא .ןוקייבה לע הסרגמה תא עונמל ידכ ,ץופקל דורו חוכ הנמנמשו ,רבכעה ןצחל לע ץחלו ,ת .בהז חתפמ - יסיסבה אצממה לבא ,תובבל ,תועבטמ ףוסיא
" "