סימניות

משחק Zball 3 לגרודכ באינטרנט

                                  Football Ball 3 קחשמ

Zball 3 לגרודכ (Football Ball 3 ):

.הלועמ הבוגתו תונמוימ לש ןחבמ רובעל בייח לודג לגרודכ שרגמ לע האיציה ינפל לגרוד .לופיל אלו ריוואב יולת ,רצ ליבש ביבס תכלל תומדה הרזע .המישמה תא םילשהל ידכ לגדה לא עיגהל ,רודכה לש הרישי העונת ץחל .הצרת ךא ,ההובג תוריהמב ראשיהל לק אל הז
" "