סימניות

משחק Blockz קסרל באינטרנט

                                  Blockz Smash קחשמ

Blockz קסרל (Blockz Smash ):

.םייבויח תושגר הברה ךל ןתיי הזה קחשמה .המרה תא רובעל ידכ ,ןוילעה קלחב ינבאה לכ תא ץפנלו םינוש םירודכ העבראמ תחא דע ץ .הזה קסעב בוט יכה התא יכ חיכוהל ידכ ,רשפאה לככ רהמ תאז השע .קחשמה תא םייסל ידכ םיצמאמה לכ תא הלבמ התא םאו תלבגומ המרופטלפה ינפ לע לפונ רו .הלש רודכה וא המרופטלפה לש תולוכיה תא גרדשלו םינימזה םיסונובה העבראמ דחא םירהל
" "