סימניות

משחק העורפ יא תוללותשה באינטרנט

                                  Wild island rampage קחשמ

העורפ יא תוללותשה (Wild island rampage ):

.וכבתסה בוש םישדח םיכלמ - המכ - רמוב ידיירב .רצואה תא אוצמל ידכ םימטוטה ףוסאל ךרוצ היה היפל ,תידוס הפמ ואצמ םה .םימעוז םידילי לש להק תויהל ה'רבחה ליבשב הזו הז תא םיבהוא אל םיני'גירובאה .תדוכלמל לופיל אלו חורבל םירוביגה הרזע .םיטילש םיציח ,םילושכמ לעמ ץופקל םיחרפ ףוסא
" "