סימניות

משחק ידנק ריזח באינטרנט

                                  Candy pig קחשמ

ידנק ריזח (Candy pig ):

.תוריהמב עונל הרוביגה הרזעו הכימת לכל תונמוימב זחוא רשא ,תידי ךורא דורו םטוח ם .ץע תורוק לש ךובמ לע רבגתהל ,םידלוקוש תספוק עיגהל תודומח תויומד הרזע .רבכעה ירחא בהז יבכוכ תא ףוסאל
" "