סימניות

משחק וקודוס חרפ באינטרנט

                                  Flower Sudoku קחשמ

וקודוס חרפ (Flower Sudoku):

.ךליבשב אוה הזה קחשמה זא ,םירפסמ םע וקודוס לש תיסאלקה הסרגה ףייע .תיקפואו תיכנא םג ומכ ,םהלש םיעובירה םישגפנ אל םיעבצ םתוא םע םיח
" "