סימניות

משחק Frescoz! באינטרנט

                                  Frescoz! קחשמ

Frescoz! (Frescoz! ):

?ךתודליב תחא םעפ תוחפל תונטק תוכיתח תואממ םיצפח תרוצב םיניינעמ ד .הז םושיי ידי לע ףחסיהל לוכי טלחהב התא זא .המרה תא םילשהלו הנומתה תא ףוסאל ידכ ןוכנה םוקמל םהמ דחא ףרצהו ה
" "