סימניות

משחק הרפתקאות mi באינטרנט

                                  Mi adventures קחשמ

הרפתקאות mi (Mi adventures):

.םיינצוק םיקובולוקל דואמ םימודה םינטק םירוצי לש םלועל ךלת תואקתפ .תוינש רפסמל םיקלח רפסמל םפוג תא לצפל םילגוסמ הלא םירוצי .ןוזמ תגשה תעב םהלש וז תלוכיב שמתשהל ולכות .ךלש תומדה אצמית וילעש קחשמה הדש תא הארת ךסמה לע ךלומ .םיינועבצ םירודכ וארת םינוש תומוקמב .ךלש רוביגה לש לכואה הז .הגרדהב תוריהמ רבוצ םנוויכל עוני אוה .רבכעה תרזעב ךסמה לע ץוחלל ךרטצת ,תמיוסמ הדוקנל עיגמ ךלש רוביגה .םירודכה תא ולכאי םהו ,םיאצח ינשל לצפתי הז זאו
" "