סימניות

משחק אשכולות באינטרנט

                                  Clusterz קחשמ

אשכולות (Clusterz):

.םיינועבצ םירודכ םע םיהדמ קחשמ .המרב םיינועבצה םירודכה לכ תא דימשהל איה ןקחשה לש תירקיעה המישמה .םירחא םירודכ לש תולוכשאו תוצובקב םירודכ קורזל לוכי התא ,תאז תושעל ידכ .תמלענ הצובקה לכ זאו ,עבצ ותוא לש רודכ דוע ףיסוהל ,דחא עבצב םירודכ רתוי וא םיי .בוש לככ ףסוותי םימייקה םירודכה לא זא ,רוזעל לוכי התא םא .הזה קחשמב החלצהל חתפמה - קויד .רבעמה תומר תא וכבסי םה ,םירחאה םירודכה תא לבקל ידכ וליבשב םא ,תדוכלמ םה ,רהזי
" "