סימניות

משחק הז תא םיאתהל תוריפ בוחסל באינטרנט

                                  Fruit Swipe Match It קחשמ

הז תא םיאתהל תוריפ בוחסל (Fruit Swipe Match It):

.Fruit Swipe Match It קחשמל סנכיתש עגרב הארתש ןושארה תאו לתפתמה .תרכממו תינועבצ ירפ תדיח לש המרה וז .רעי תוריפ וא תוריפ לש תמיוסמ תומכו גוסמ הדשהמ רוצקל םכילע ,המרב .המישמה תאצמנ םש ,ןוילעה וקלחב יקפואה לנאפל בל םיש .רתוי וא םיהז תוריפ השולש לש תורוש לבקל תנמ לע םייסיסע תוריפ ףלח .םידחוימ תוריפ יציאמ ולבקו תוכורא תוארשרש וניכה .Swipe Fruit Match It -ב תולודג תוצובק ןכו תומלש תודומעו תורוש ר
" "